Parcul Natural Porţile de Fier             

                                                                              

 


 

 

Prima pagină Management Pază Turism Comunităţi Biodiversitate Contact

 

                                Motto: "Natura este singura carte în care fiecare filă păstrează câte un adevăr." Johnn Wolfgang von Goethe

          Turism

    -  Scurt istoric   

    -  Forme de turism

    -  Trasee turistice

    -  Posibilitati de cazare

    -  Programe turistice

    -  Reguli de vizitare

    -  Conduită ecologică

    -  Legende 

    -  Galerie foto

                        

 

 

                        

 
          Reguli de vizitare

                              Reguli de vizitare în Parcul Natural Porţile de Fier 

În scopul evitării efectelor negative asupra bunurilor patrimoniului speologic de pe raza PNPF, se interzic:

 a) colectările de faună, fosile sau de obiecte de interes arheologic din peşteri, efectuate fără autorizaţia emisă de Academia Română, potrivit prevederilor art. 45 din OUG 57/2007;

 b) utilizarea neautorizată a peşterilor şi desfăşurarea unor activităţi ce pot pune în pericol integritatea sau echilibrul natural al peşterilor;

 c) dislocarea, vânzarea, cumpărarea, colecţionarea speleotemelor sau altor resurse ale peşterilor; 

 d) degradarea prin inscripţionare sau poluarea peşterilor prin depozitarea în interiorul lor ori în elementele de relief, cu care acestea comunică în mod direct, de obiecte, deşeuri de orice fel, cadavre, substanţe toxice şi periculoase, combustibili de orice natură;

 e) distrugerea sau degradarea marcajelor ori a panourilor indicatoare din exteriorul sau din interiorul peşterilor;

 f) efectuarea neautorizată, în perimetrul de la suprafaţă sau în apropierea intrării unei peşteri protejate, a unor lucrări cum ar fi: derocări, defrişări, baraje, explozii, construcţii;

 g) îngrădirea accesului persoanelor autorizate spre intrările peşterilor;

 h) popularizarea, mediatizarea datelor precise de identificare şi localizare a peşterilor din clasa A, care prin natura lor pot conduce la periclitarea patrimoniului speologic din această categorie.

 Pentru evitarea efectelor negative asupra bunurilor patrimoniului geologic se interzic:

 a) distrugerea, perturbarea sau alterarea siturilor de conservare pentru obiective geologice;

 b) dislocarea, prelevarea rocilor, fosilelor, vegetaţiei de pe aria unui sit de conservare, fără acordul AP;

 c) intrarea în perimetrul protejat fără permisul de acces eliberat de APNPF;

 d) schimbarea regimului juridic al unui sit sau al unui teren ce cuprinde un sit de conservare de interes geologic aflat în proprietate publică.

Pe raza PNPF mai sunt interzise următoarele activităţi:

 a) camparea în zonele de protecţie integrală;

 b) camparea în zonele de management durabil fără avizul AP;

 c) aprinderea focului în afara localităţilor cu excepţia locurilor special amenajate şi semnalizate prin panouri indicatoare;

 d) abandonarea sau depozitarea deşeurilor de orice fel, cu excepţia locurilor special amenajate;

 e) circulaţia autovehiculelor, motoretelor, motocicletelor, a altor vehicule cu motor şi a bicicletelor în afara drumurile publice, forestiere, a traseelor turistice după  indicatoarele sau barierele care le limitează accesul.

 f) desfăşurarea de activităţi comerciale de tip ambulant sau amplasarea tonetelor fără aprobarea AP, cu excepţia zonelor de intravilan şi a cabanelor sau pensiunilor turistice care au aprobările legale de înfiinţare şi funcţionare;

 g) distrugerea sau degradarea panourilor informative sau indicatoare, precum şi a plăcilor, stâlpilor sau semnelor de marcaj de pe traseele turistice;

 h) turismul ecvestru în afara traseelor amenajate şi semnalizate corespunzător;

 i) fotografierea sau filmarea în scop comercial, fără avizul AP;

 j) recoltarea părţii fertile a solului sau a brazdelor de iarbă, cu excepţia zonelor din intravilan;

 k) degradarea construcţiilor, adăposturilor, podeţelor şi a altor amenajări realizate de AP;

 l) desfăşurarea de activităţi în perimetrul PNPF sau în vecinătatea acestuia, ce pot să genereze un impact negativ semnificativ asupra speciilor sălbatice şi habitatelor naturale ;

Sunt interzise activităţile din perimetrele ariilor naturale protejate sau din vecinătatea acestora care pot să genereze un impact negativ semnificativ asupra speciilor sălbatice şi habitatelor naturale pentru care au fost desemnate, în lipsa actelor de reglementare specifice.

În speranţa că aceste reguli restrictive nu fac altceva decât să ducă la conservarea patrimoniului biologic, peisagistic, cultural al ariei noastre protejate, precum şi la creşterea gradului de informare al vizitatorilor noştrii vă aşteptăm  să vizitaţi Parcul Natural Porţile de Fier, unul dintre cele mai spectaculoase parcuri din Europa şi nu numai.

 

 

Prima pagină Management Pază Turism Comunităţi Biodiversitate Contact

Copyright@ 2014 Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier - Toate drepturile rezervate

Conţinutul acestui site internet este protejat potrivit Legii nr. 8/1996 a dreptului de autor