Parcul Natural Porţile de Fier             

                                                                              

 


 

 

Prima pagină Management Pază Turism Comunităţi Biodiversitate Contact

 

                                Motto: "Natura este singura carte în care fiecare filă păstrează câte un adevăr." Johnn Wolfgang von Goethe

            Pază

    -  Regulamentul Parcului   

    -  Restricţii şi Avertizări

    -  Legislaţie

   

    

 

                        

           Regulament

                                             

 Art.1. Parcul Natural Porţile de Fier (PNPF), este arie protejată de interes naţional înfiinţată în baza Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional  "secţiunea a III-a " zone protejate.

Art.2. (1) PNPF face parte din categoria parcurilor  naturale care, potrivit O.U.G.57/2007 are drept scop protecţia şi  conservarea   unor ansambluri peisagistice în care interacţiunea activităţilor umane cu natura de-a lungul timpului a creat o zonă distinctă, cu valoare semnificativă peisagistică şi/sau culturală, deseori cu o mare diversitate biologică.

         (2) Managementul PNPF urmăreşte menţinerea interacţiunii armonioase a omului cu natura prin protejarea diversităţii  habitatelor şi peisajului, promovând păstrarea folosinţelor tradiţionale ale terenurilor, încurajarea şi consolidarea activităţilor, practicilor şi culturii tradiţionale ale populaţiei locale. De asemenea, se oferă publicului posibilităţi de  recreere şi turism şi se încurajează activităţile ştiinţifice şi educaţionale.

          (3) PNPF corespunde categoriei V  IUCN "Peisaj protejat: arie protejată administrată în principal pentru conservarea  peisajului şi recreere".

 Art.3. Suprafaţa PNPF, conform Legii nr. 5/2000, este de 115.655,80 ha, fiind cuprinsă în limitele stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 230/2003.

Art.4. (1) Zonarea interioară a PNPF este reglementată de Ordinul nr. 552/2003 al Ministerului Agriculturii Pădurilor Apelor si  Mediului, Hotărârea de Guvern nr. 2151/2004,  Legea nr. 345/2006, O.U.G. 57/2007 si Planul de Management (PM) al PNPF, cuprinzând:

 a) Zonele de protecţie integrală, cuprind cele mai valoroase bunuri ale patrimoniului natural din interiorul PNPF,  descrise si delimitate potrivit PM.

 b) Zonele de management durabil, descrise si delimitate potrivit PM,  fac trecerea între zonele cu protecţie integrală şi  cele de dezvoltare durabilă.

          c) Zonele de dezvoltare durabila a activităţilor umane, cuprind toate celelalte suprafete de pe raza PNPF, neincluse in  primele doua categorii, descrise si delimitate potrivit PM.

            (2) Zonarea interioară a PNPF poate suferi modificări odata cu cele ale planului de management, în condiţiile legii.

         Art.5. Responsabilitatea managementului PNPF, potrivit Contractului de Administrare nr. 731 / 22.05.2004 încheiat între   Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor şi Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA, revine Administraţiei Parcului  Natural Porţile de Fier (AP).

          Art.6. Resursele financiare ale AP, necesare funcţionării acesteia şi implementării PM, se asigură din bugetul administratorului,  respectiv a instituţiei care a semnat contractul de administrare al PNPF cu autoritatea publică centrală care raspunde de protecţia mediului.

         Art.7. (1) Pentru completarea resurselor financiare necesare bunei administrări a PNPF, potrivit PM, AP instituie următoarele tarife, ce urmează a fi avizate de  Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate, astfel:

        a) tarife de avizare a activităţilor ce cad în atribuţia şi competenţa de avizare a AP;

b) tarife de verificare în teren a solicitărilor de avizare;

        c) tarife de vizitare turistică a zonelor de protecţie integrală;

        d) tarife de acces a turiştilor pe traseele turistice;

        e) tarife de închiriere mijloace de agrement (biciclete, corturi, bărci, unelte de pescuit, binocluri etc.)

        f) tarife campare;

        g) tarife de ecologizare a locurilor de campare;

        h) tarife recoltare eşantioane pentru activităţi ştiinţifice şi educative;

        i) tarife pentru fotografiere şi filmare în scop comercial;

        j) tarife de însoţire pe trasee turistice;

        k) tarife de observaţii faună;

        l) tarife pentru excursii navale;

        (2) Sumele provenite din aceste tarife se utilizează după cum urmează:

        a) 75% se fac venit la bugetul AP;

        b) 25% se fac venit la Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate, pentru a completa subvenţiile de la bugetul de stat.

       (3) Tarifele prevăzute la alin. (1) şi constituite ca venituri proprii pentru AP, potrivit prevederilor alin.(2), pot fi utilizate de  către aceasta pentru desfăşurarea tuturor activităţilor specifice potrivit PM , precum şi pentru asigurarea drepturilor de personal ale angajaţilor.

       (4) Cuantumul tarifelor prevăzute la alin.(1) este redat in anexa 1 la ROF, care face parte integrantă din acesta.

       Art.8. (1) AP poate face oricând propuneri de modificare a tarifelor prevăzute la art.7, alin.(1) din prezentul, precum şi propuneri de instituire a unor noi tarife

      (2) Modificarea tarifelor existente şi noile tarife propuse intră în vigoare numai după aprobarea acestora de către Agenţia  Naţională pentru Arii Naturale Protejate.

      Art.9. Gestionarea resurselor financiare ale PNPF cade în sarcina AP şi se realizează cu respectarea prevederilor legale în   vigoare.

        Art.10. In zonele de protecţie integrală sunt permise următoarele activităţi:

a) ştiinţifice şi educative, cu avizul AP;

        b) activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii-investiţii, cu avizul AP;

        c) utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat numai cu animale domestice, proprietatea membrilor comunităţilor care deţin păşuni sau care deţin dreptul de utilizare a acestora în orice formă recunoscută prin legislaţia naţională în vigoare, pe suprafeţele, în perioadele şi cu speciile şi efectivele avizate de AP, astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale şi speciile de floră şi faună prezente;

        d) localizarea şi stingerea operativă a incendiilor;

       e) intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii, grupuri de specii sau comunităţi biotice care constituie obiectul protecţiei, în baza planului de acţiune provizoriu, elaborat în acest scop de consiliul ştiinţific şi valabil până la intrarea în vigoare a planului de management şi în urma aprobării autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului,

        f) intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, la propunerea AP şi cu avizul consiliului ştiinţific si în urma aprobării de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului;

       g) acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, la propunerea AP, cu avizul consiliului ştiinţific şi în urma aprobării autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

În cazul în care calamităţile afectează suprafeţe de pădure, acţiunile de înlăturare a efectelor acestora se fac la propunerea AP, cu avizul consiliului ştiinţific si în urma aprobării autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;

      h) acţiunile de prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care nu necesită extrageri de arbori, şi acţiunile de monitorizare a acestora, cu avizul APNPF;

        i) acţiunile de combatere a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea materialului lemnos din pădure, în cazul în care apar focare de înmulţire, la propunerea AP, cu avizul consiliului ştiinţific şi în urma aprobării autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

        Art.11. In zonele de management durabil sunt permise următoarele activităţi:

        a) ştiinţifice şi educative, cu avizul AP;

          b) activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii-investiţii, cu avizul AP;

          c) utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat numai cu animale domestice, de către proprietarii care deţin păşuni sau care deţin dreptul de utilizare a acestora în orice formă recunoscută prin legislaţia naţională în vigoare, pe suprafeţele, în perioadele şi cu speciile şi efectivele avizate de AP, astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale şi speciile de floră şi faună prezente;

          d) localizarea şi stingerea operativă a incendiilor;

          e) intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii, grupuri de specii sau comunităţi biotice care constituie obiectul protecţiei, pe baza planului de acţiune provizoriu  elaborat în acest scop de consiliul ştiinţific al parcului şi valabil până la intrarea în vigoare a planului de management, dupa aprobarea acestuia de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului;

          f) intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, la propunerea CS al PNPF si in urma aprobarii autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului;

          g) acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, cu avizul AP şi în urma aprobării autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

În cazul în care calamităţile afectează suprafeţe de pădure, acţiunile de înlăturare a efectelor acestora se fac cu avizul AP şi în urma aprobării autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;

          h) activităţile de protecţie a pădurilor, acţiunile de prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea materialului lemnos din pădure în cantităţi care depăşesc prevederile amenajamentelor, cu avizul AP si în urma aprobării autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;

          i) activităţi tradiţionale de utilizare a unor resurse regenerabile, în limita capacităţii productive şi de suport a ecosistemelor, prin tehnologii cu impact redus, precum recoltarea de fructe de pădure, de ciuperci şi de plante medicinale, cu respectarea normativelor în vigoare. Acestea se pot desfăşura numai de persoanele fizice şi juridice care deţin/administrează terenuri în interiorul PNPF sau de comunităţile locale, cu aprobarea AP;

          j) activităţi tradiţionale de cultivare a terenurilor agricole şi de creştere a animalelor, precum şi alte activităţi tradiţionale efectuate de comunităţile locale, cu avizul AP;

          k) lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor şi lucrări de conservare, cu avizul AP;

          l) aplicarea de tratamente silvice care promovează regenerarea pe cale naturală a arboretelor: tratamentul tăierilor de transformare spre grădinarit,

tratamentul tăierilor grădinărite şi cvasigrădinărite, tratamentul tăierilor progresive clasice sau în margine de masiv, tratamentul tăierilor succesive clasice sau în margine de masiv, tratamentul tăierilor în crâng, în salcâmete şi în zăvoaie de plop şi salcie. În cazul arboretelor de plop euramerican se poate aplica şi tratamentul tăierilor rase în parchete mici, iar în arboretele de molid, tăieri rase pe parcelele de maximum 1 ha, cu avizul AP

          m) activităţi de vânătoare, cu avizul AP;

          n) activităţi de pescuit sportiv, cu avizul AP.

Art.12. In zonele de dezvoltare durabilă se permit activităţi de investiţii/dezvoltare, cu prioritate cele de interes turistic, dar cu respectarea principiului de utilizare durabilă a resurselor naturale şi de prevenire a oricăror efecte negative semnificative asupra biodiversităţii,  cu respectarea prevederilor din planurile de management:

          a) activităţi de vânătoare, cu avizul AP;

          b) activităţi tradiţionale de cultivare a terenurilor agricole şi de creştere a animalelor;

          c) activităţi de pescuit sportiv;

d) activităţi de pescuit industrial şi piscicultură, cu avizul AP;

         e) activităţi de exploatare a resurselor minerale neregenerabile, cu avizul AP, dacă această posibilitate este prevăzută în PM al PNPF şi dacă reprezintă o activitate tradiţională;

          f) lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor şi lucrări de conservare;

         g) aplicarea de tratamente silvice care promovează regenerarea pe cale naturală a arboretelor: tratamentul tăierilor de transformare spre grădinărit, tratamentul tăierilor grădinărite şi cvasigrădinărite, tratamentul tăierilor progresive clasice sau în margine de masiv, tratamentul tăierilor succesive clasice ori în margine de masiv, tratamentul tăierilor în crâng în salcâmetc. şi zăvoaie de plop şi salcie. În zonele de dezvoltare durabilă din parcurile naţionale se pot aplica tratamentul tăierilor rase în arboretele de molid pe suprafeţe de maximum 1 ha, precum şi tratamentul tăierilor rase în parchete mici în arboretele de plop euramerican. În zonele de dezvoltare durabilă din parcurile naturale se poate aplica şi tratamentul tăierilor rase în parchete mici în arboretele de molid pe suprafeţe de maximum 1 ha şi plop euramerican;

        h) activităţi specifice modului de producţie ecologic de cultivare a terenului agricol şi creşterea animalelor, în conformitate cu legislaţia specifică din sistemul de agricultură ecologică;

         j) alte activităţi tradiţionale efectuate de comunităţile locale.

         Art.13. In zonele de protecţie integrală  sunt interzise:

        a) orice forme de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, precum şi orice forme de folosire a terenurilor, incompatibile cu scopul de protecţie şi/sau de conservare;

        b) activităţile de construcţii-investiţii, cu excepţia celor destinate administrării ariei naturale protejate şi/sau activităţilor de cercetare ştiinţifică ori a celor destinate asigurării siguranţei naţionale sau prevenirii unor calamităţi naturale.

        c) activităţile prevăzute la art.10 fără avizele, aprobările şi în condiţiile specificate;

        d) 1) Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol sau silvic de terenuri.

          (2) Prin excepţie de la prevederile alin.(1), scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol sau silvic se poate face numai pentru obiective care vizează asigurarea securităţii naţionale, asigurarea securităţii, sănătăţii oamenilor şi animalelor şi prevenirea catastrofelor naturale sau pentru obiectivele destinate cercetării ştiinţifice şi bunei administrări a PNPF.

          (3) Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol sau silvic de terenuri de pe raza ariei naturale protejate, conform alin. (2), se face numai cu acordul APNPF si în urma aprobării autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi a autorităţii publice centrale în domeniul agriculturii şi/sau silviculturii.

          Art.14. In zonele de management durabil  sunt interzise :

a) orice alte activităţi cu excepţia celor prevăzute la art.11 ;

b) activităţile de la art.11 fără avizele, aprobările şi în condiţiile specificate ;

c) orice forme de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, precum şi orice forme de folosire a terenurilor, incompatibile cu scopul de protecţie şi/sau de conservare;

d) activităţile de construcţii-investiţii, cu excepţia celor destinate administrării ariei naturale protejate şi/sau activităţilor de cercetare ştiinţifică ori a celor destinate asigurării siguranţei naţionale sau prevenirii unor calamităţi naturale.

e) (1) Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol sau silvic de terenuri.

             (2) Prin excepţie de la prevederile alin.(1), scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol sau silvic se poate face numai pentru obiective care vizează asigurarea securităţii naţionale, asigurarea securităţii, sănătăţii oamenilor şi animalelor şi prevenirea catastrofelor naturale sau pentru obiectivele destinate cercetării ştiinţifice şi bunei administrări a PNPF.

             (3) Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol sau silvic de terenuri de pe raza ariei naturale protejate, conform alin. (2), se face numai cu acordul APNPF şi în urma aprobării autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi a autorităţii publice centrale în domeniul agriculturii şi/sau silviculturii.

          Art.15. (1) Pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, cu excepţia speciilor de păsări, inclusiv cele prevăzute în anexele nr. 4 A şi 4 B, din OUG 57/2007, precum şi speciile incluse în lista roşie naţională şi care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât şi în afara lor, sunt interzise:

          a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

           b) perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

           c) deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

           d) deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

           e) recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

           f) deţinerea, transportul, comerţul sau schimburile în orice scop ale exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

          (2) Pentru toate speciile de păsări sunt interzise:

           a) uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată;

           b) deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

           c) culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;

           d) perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere, de creştere şi de migraţie;

           e) deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;

           f) comercializarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul comercializării acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat.

          (3) Speciile de păsări prevăzute în anexa nr. 5 C din OUG 57/2007 sunt acceptate la vânătoare, în afara perioadelor de reproducere şi creştere a puilor.

          (4) În cazul speciilor de păsări migratoare prevăzute în anexa nr. 5 C din OUG 57/2007, este interzisă vânarea acestora în perioada lor de reproducere sau pe parcursul rutei de întoarcere spre zonele de cuibărit.

          (5) Activităţile prevăzute la alin. (2) lit. f) nu sunt interzise în cazul speciilor prevăzute în anexa nr. 5 D din OUG 57/2007, cu condiţia să fi fost capturate sau ucise ori obţinute prin mijloace legale.

          (6) Pentru speciile indicate în anexa nr. 5 E din OUG 57/2007, activităţile prevăzute la alin. (2) lit. f) pot fi permise în baza unei autorizaţii speciale eliberate de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.

(7) Autorizaţia prevăzută la alin. (6) se acordă potrivit procedurii de emitere stabilita prin ordin al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

          Art.16. În scopul evitării efectelor negative asupra bunurilor patrimoniului speologic de pe raza PNPF, se interzic:

          a) colectările de faună, fosile sau de obiecte de interes arheologic din peşteri, efectuate fără autorizaţia emisă de Academia Română, potrivit prevederilor art. 45 din OUG 57/2007;

          b) utilizarea neautorizată a peşterilor şi desfăşurarea unor activităţi ce pot pune în pericol integritatea sau echilibrul natural al peşterilor;

           c) dislocarea, vânzarea, cumpărarea, colecţionarea speleotemelor sau altor resurse ale peşterilor; 

          d) degradarea prin inscripţionare sau poluarea peşterilor prin depozitarea în interiorul lor ori în elementele de relief, cu care acestea comunică în mod direct, de obiecte, deşeuri de orice fel, cadavre, substanţe toxice şi periculoase, combustibili de orice natură;

           e) distrugerea sau degradarea marcajelor ori a panourilor indicatoare din exteriorul sau din interiorul peşterilor;

           f) efectuarea neautorizată, în perimetrul de la suprafaţă sau în apropierea intrării unei peşteri protejate, a unor lucrări cum ar fi: derocări, defrişări, baraje, explozii, construcţii;

           g) îngrădirea accesului persoanelor autorizate spre intrările peşterilor;

           h) popularizarea, mediatizarea datelor precise de identificare şi localizare a peşterilor din clasa A, care prin natura lor pot conduce la periclitarea patrimoniului speologic din această categorie.

Art.17. Pentru evitarea efectelor negative asupra bunurilor patrimoniului geologic se interzic:

          a) distrugerea, perturbarea sau alterarea siturilor de conservare pentru obiective geologice;

          b) dislocarea, prelevarea rocilor, fosilelor, vegetaţiei de pe aria unui sit de conservare, fără acordul AP;

           c) intrarea în perimetrul protejat fără permisul de acces eliberat de APNPF;

          d) schimbarea regimului juridic al unui sit sau al unui teren ce cuprinde un sit de conservare de interes geologic aflat în proprietate publică.

          Art.18. Pe raza PNPF mai sunt interzise următoarele activităţi:

          a) camparea în zonele de protecţie integrală;

          b) camparea în zonele de management durabil fără avizul AP;

          c) aprinderea focului în afara localităţilor cu excepţia locurilor special amenajate şi semnalizate prin panouri indicatoare;

          d) abandonarea sau depozitarea deşeurilor de orice fel, cu excepţia locurilor special amenajate;

         e) circulaţia autovehiculelor, motoretelor, motocicletelor, a altor vehicule cu motor si a bicicletelor în afara drumurile publice, forestiere, a traseelor turistice după  indicatoarele sau barierele care le limitează accesul.

         f) desfăşurarea de activităţi comerciale de tip ambulant sau amplasarea tonetelor fără aprobarea AP, cu excepţia zonelor de intravilan şi a cabanelor sau pensiunilor turistice care au aprobările legale de înfiinţare şi funcţionare;

          g) distrugerea sau degradarea panourilor informative sau indicatoare, precum şi a plăcilor, stâlpilor sau semnelor de marcaj de pe traseele turistice;

          h) turismul ecvestru în afara traseelor amenajate şi semnalizate corespunzător;

           i) fotografierea sau filmarea în scop comercial, fără avizul AP;

           j) recoltarea părţii fertile a solului sau a brazdelor de iarbă, cu excepţia zonelor din intravilan;

           k) degradarea construcţiilor, adăposturilor, podeţelor şi a altor amenajări realizate de AP.

  l) desfăşurarea de activităţi în perimetrul PNPF sau în vecinătatea acestuia, ce pot să genereze un impact negativ semnificativ asupra speciilor sălbatice şi habitatelor naturale ;

Art.19. (1) Sunt interzise activităţile din perimetrele ariilor naturale protejate sau din vecinătatea acestora care pot să genereze un impact negativ semnificativ asupra speciilor sălbatice şi habitatelor naturale pentru care au fost desemnate, în lipsa actelor de reglementare specifice.

 (2) Planurile şi/sau proiectele publice ori private pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării evaluării de mediu/evaluării impactului asupra mediului sunt cele care sunt realizate în cadrul PNPF, indirect legate de aceasta sau necesare pentru managementul PNPF, şi care, fie individual, fie împreună cu alte planuri/proiecte, pot avea efecte negative semnificative PNPF, avându-se în vedere obiectivele de conservare.

          (3) Acordul de mediu sau avizul de mediu pentru proiectele şi/sau planurile prevăzute la alin. (2) se emit numai dacă proiectul/planul nu afectează în mod negativ integritatea PNPF.

          (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în cazul în care evaluarea de mediu/evaluarea impactului asupra mediului relevă efecte negative semnificative asupra PNPF şi, în lipsa unor soluţii alternative, proiectul/planul trebuie totuşi realizat din considerente imperative de interes public major, inclusiv din raţiuni de ordin social sau economic, autoritatea competentă pentru protecţia mediului emite avizul de mediu/acordul de mediu numai după stabilirea măsurilor compensatorii necesare pentru a proteja coerenţa reţelei naţionale de arii naturale protejate sau cea globală a reţelei "Natura 2000", în cazul siturilor de interes comunitar.

          (5) În situaţia în care siturile incluse în reţeaua "Natura 2000", identificate conform legislaţiei în vigoare, adăpostesc un tip de habitat natural prioritar şi/sau o specie prioritară, singurele considerente care pot fi invocate sunt cele privind:

          a) sănătatea sau siguranţa publică;

          b) anumite consecinţe benefice de importanţă majoră pentru mediu;

          c) alte motive imperative de interes public major asupra cărora s-a obţinut punctul de vedere al Comisiei Europene.

          (6) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului informează Comisia Europeană asupra măsurilor compensatorii adoptate pentru a proteja coerenţa globală a reţelei "Natura 2000".

          (7) Emiterea actelor de reglementare pentru planuri/proiecte/activităţi în PNPF şi, după caz, în vecinătatea acestuia se realizează numai cu avizul AP.

          Art.20. (1) Construcţiile, dotările şi alte amenajări existente în perimetrul PNPF, realizate din investiţii publice pe terenuri ce aparţin domeniului public, vor fi destinate, cu prioritate, activităţilor administrative şi ştiinţifice ale AP.

          (2) În perimetrul PNPF fiind permis ecoturismul, construcţiile, dotările şi amenajările prevăzute la alin. (1) pot fi destinate şi acestui scop, precum şi activităţilor de educaţie şi instruire ecologică ce se organizează în cooperare cu autorităţile locale, instituţiile de învăţământ şi cu organizaţiile neguvernamentale angajate în activităţi de protecţie şi educaţie ecologică.

           Art.21. În cadrul şantierelor de exploatare, managerii acestora vor desemna persoane de specialitate sau custozi, după caz, care să vegheze la protejarea bunurilor geologice din fronturile de lucru, asigurându-se astfel:

          a) supravegherea permanentă a zonelor de extracţie şi conservarea materialului de provenienţă paleobiologică sau minerală;

          b) avertizarea lucrătorilor asupra aspectelor ce privesc conservarea anumitor bunuri geologice ce pot fi ulterior înregistrate ca situri de conservare sau bunuri ale patrimoniului geologic;

          c) conservarea perimetrelor care au sau pot dobândi regim de protecţie specială;

          d) conservarea colecţiilor de bunuri geologice de provenienţă locală;

          e) colaborarea cu conducerea şantierului şi cu autorităţile locale;

          f) întocmirea de rapoarte periodice asupra activităţii de conservare, care se înaintează Academiei Române şi autorităţilor teritoriale pentru protecţia mediului.  

Art.22. Potrivit OUG 57/2007, art.52, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă penală de la 30.000 lei la 60.000 lei săvârşirea următoarelor fapte:

a) scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol ori silvic de terenuri de pe raza PNPF, cu excepţia celor aflate în zonele de dezvoltare durabilă, pentru alte obiective decât cele prevăzute la art. 27 alin. (1) din OUG 57/2007,respectiv numai pentru obiective care vizează asigurarea securităţii naţionale, asigurarea securităţii, sănătăţii oamenilor şi animalelor şi prevenirea catastrofelor;

b) scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol ori silvic de terenuri de pe raza PNPF, fără acordul AP, emis potrivit prevederilor art. 27 alin. (2) din OUG 57/2007, respectiv în baza aprobării autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi a autorităţii publice centrale în domeniul agriculturii şi/sau silviculturii;

c) desfăşurarea de activităţi în perimetrul PNPF sau în vecinătatea acestuia, ce pot să genereze un impact negativ semnificativ asupra speciilor sălbatice şi habitatelor naturale, în lipsa actelor de reglementare specifice;

d) nerespectarea prevederilor art. 33 alin. (1) şi (2) din OUG 57/2007, respectiv a art.23, alin.(1) si (2) din prezentul regulament;

e) vânarea speciilor de păsări prevăzute în anexa nr. 5 C la OUG 57/2007,în perioadele de reproducere şi creştere a puilor;

f) vânarea speciilor de păsări migratoare prevăzute în anexa nr. 5 C la OUG 57/2007, în perioada lor de reproducere sau pe parcursul rutei de întoarcere spre zonele de cuibărit;

g) capturarea sau uciderea speciilor de faună sălbatică prevăzute în anexele nr. 5 A, 5 B, 5 C, 5 D şi 5 E din OUG 57/2007, precum şi pentru

cazurile în care se aplică derogări, conform prevederilor art. 38, din OUG 57/2007,  prelevarea, capturarea sau uciderea speciilor prevăzute în anexele nr. 4 A şi 4 B cu metodele sau mijloacele prevăzute în anexa nr. 6.

          h) capturarea sau uciderea speciilor sălbatice cu mijloace nelegale.

         Art.23. Potrivit prevederilor art.53 alin(1) din OUG 57/2007, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoane fizice şi de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice următoarele fapte:

a) nerespectarea măsurilor de protecţie, conservare şi utilizare stabilite cu caracter provizoriu de autorităţile competente pentru protecţia mediului;

b) îngrădirea accesului persoanelor autorizate spre intrările peşterilor;

c) neanunţarea descoperirii oricărei peşteri;

d) distrugerea sau degradarea marcajelor ori a panourilor indicatoare din exteriorul sau interiorul ariilor naturale protejate;

e) popularizarea, mediatizarea datelor precise de identificare şi localizare a peşterilor din clasa A, care prin natura lor pot conduce la periclitarea patrimoniului speologic din această categorie;

f) intrarea în perimetrul protejat fără permisul de acces eliberat de administrator, respectiv custode;

g) nedesemnarea, în cadrul şantierelor de exploatare, a persoanelor de specialitate care să vegheze la protejarea bunurilor geologice din fronturile de lucru.

          Art.24. Potrivit prevederilor art.53 alin.(2) din OUG 57/2007, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane fizice şi de la 30.000 lei la 60.000 lei pentru persoane juridice următoarele fapte:

a) intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii, grupuri de specii sau comunităţi biotice care constituie obiectul protecţiei în zonele tampon din parcurile naţionale şi parcurile naturale fără aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, potrivit prevederilor art. 22 alin.(9) lit. e)din OUG 57/2007, respectiv  cu aprobarea planului de acţiune provizoriu de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, plan elaborat în acest scop de consiliul ştiinţific al PNPF şi valabil până la intrarea în vigoare a planului de management;

b) intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate din zonele tampon din parcurile naţionale şi parcurile naturale fără aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, potrivit prevederilor art. 22 alin.(9) lit. f) din OUG 57/2007, respectiv , la propunerea consiliului ştiinţific al PNPF, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului;

c) acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi din zonele tampon din parcurile naţionale şi din parcurile naturale fără acordul administraţiei ariei naturale protejate, emis potrivit prevederilor art. 22 alin.(9) lit. g) din OUG 57/2007, respectiv  cu acordul AP si în baza aprobării autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;

         d) activităţile de protecţie a pădurilor, acţiunile de prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri care necesită evacuarea materialului lemnos din pădure în cantităţi care depăşesc prevederile amenajamentelor din zonele de management durabil, fără acordul AP, emis potrivit prevederilor art. 22 alin.(9) lit. h) din OUG 57/2007, respectiv în baza aprobării autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;

         e) utilizarea unor resurse regenerabile, precum recoltarea de fructe de pădure, de ciuperci şi de plante medicinale din zonele de management durabil din PNPF fără acordul AP, emis potrivit prevederilor art. 22 alin.(9) lit. i) din OUG 57/2007, respectiv numai de persoanele fizice şi juridice care deţin/administrează terenuri în interiorul parcului sau de comunităţile locale;

          f)nerespectarea prevederilor art. 44 lit. a)-c) din OUG 57/2007, respectiv:

- colectările de faună, fosile sau de obiecte de interes arheologic din peşteri, efectuate fără autorizaţia emisă de Academia Română, potrivit prevederilor art. 45, respective pe baza unei cereri scrise, care va conţine precizări privind scopul, mijloacele, durata, proporţiile, garanţiile acţiunii;

- utilizarea neautorizată a peşterilor şi desfăşurarea unor activităţi ce pot pune în pericol integritatea sau echilibrul natural al peşterilor;

          - dislocarea, vânzarea, cumpărarea, colecţionarea speleotemelor sau altor resurse ale peşterilor;

          g) nefurnizarea informaţiilor şi datelor solicitate de autorităţile competente pentru protecţia mediului şi de AP, pentru îndeplinirea responsabilităţilor pe care le au potrivit dispoziţiilor OUG 57/2007;

          h) interzicerea accesului personalului cu atribuţii de control din cadrul structurilor proprii ale autorităţilor prevăzute la art. 50 alin. (1) din OUG 57/2007, în vederea realizării corespunzătoare a controlului în perimetrul şi în vecinătatea ariilor naturale protejate, respectiv a personalul cu atribuţii de control din cadrul structurilor proprii ale:

          - Gărzii Naţionale de Mediu;

          - Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate;

          - Autorităţii publice centrale şi teritoriale pentru protecţia mediului;

          - Administratiei Parcului;

          - Autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi structurilor teritoriale ale acesteia, pe domeniul lor de competenţă;

          - Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, pe domeniul său de competenţă, în ceea ce priveşte activităţile de comerţ cu specii de floră şi faună sălbatică;

          - Autorităţii Naţionale a Vămilor, pentru operaţiunile vamale;

          - Altor autorităţi cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

i) nerespectarea prevederilor art. 16 lit. f), g) şi h) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 338/97 privind protecţia speciilor de floră şi faună sălbatică prin reglementarea comercializării acestora.

Art.25. Potrivit prevederilor art.53 alin.(3) din OUG 57/2007,constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 7.500 lei la 15.000 lei pentru persoane fizice şi de la 50.000 lei la 100.000 lei pentru persoane juridice următoarele fapte:

a) nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (5) din OUG 57/2007, respectiv desfasurarea in zonele de protectie integrala a oricaror activitati cu exceptia celor prevazute la art.19 din prezentul regulament;

         b) intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii, grupuri de specii sau comunităţi biotice care constituie obiectul protecţiei, fără respectarea prevederilor art. 22 alin. (6) lit. e) din OUG 57/2007, respectiv în baza aprobării autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, a planului de acţiune provizoriu, elaborat în acest scop de consiliul ştiinţific şi valabil până la intrarea în vigoare a planului de management;

c) intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate fără respectarea prevederilor art. 22 alin. (6) lit. f) din OUG 57/2007, respectiv  la propunerea AP, cu avizul consiliului ştiinţific si în baza aprobării de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului;

         d) acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi fără respectarea prevederilor art. 22 alin. (6) lit. g) din OUG 57/2007, respectiv la propunerea AP, cu avizul consiliului ştiinţific si în baza aprobării autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;

e) acţiunile de combatere a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri care necesită evacuarea materialului lemnos din pădure, în cazul în care apar focare de înmulţire, fără respectarea prevederilor art. 22 alin. (6) lit. i) din OUG 57/2007, respectiv  la propunerea AP, cu avizul consiliului ştiinţific şi în baza aprobării autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;

          f) nerespectarea prevederilor art. 23 alin. (1) şi (2) din OUG 57/2007, respectiv:

            - desfasurarea in rezervaţiile ştiinţifice a oricaror activiati umane, cu excepţia activităţilor de cercetare, educaţie şi de ecoturism, cu limitările

     descrise în planurile de management, cu acordul Academiei Române şi al AP.

          - desfasurarea in rezervaţiile naturale a activităţilor de utilizare a resurselor naturale. Prin excepţie, sunt permise numai acele intervenţii care au drept scopuri protejarea şi promovarea obiectivului pentru care au fost constituite şi unele activităţi de valorificare durabilă a anumitor resurse naturale ;

          g) comercializarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul comercializării, în stare vie sau moartă, ale oricăror părţi sau produse provenite de la speciile prevăzute în anexa nr. 5 E la OUG 57/2007, fără autorizaţia specială emisă de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, potrivit prevederilor art. 33 alin. (6) din OUG 57/2007;

          h) introducerea de specii sălbatice alohtone fără efectuarea unei evaluări a impactului acestei introduceri asupra speciilor de floră şi faună indigene, potrivit prevederilor art. 34 din OUG 57/2007, respectiv prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului ;

          i) nerespectarea prevederilor art. 48 din OUG 57/2007, respectiv nedesemnarea, de catre managerii santierelor de exploatare, de persoane de specialitate sau custozi, după caz, care să vegheze la protejarea bunurilor geologice din fronturile de lucru, care sa asigure :

          - supravegherea permanentă a zonelor de extracţie şi conservarea materialului de provenienţă paleobiologică sau minerală;

          - avertizarea lucrătorilor asupra aspectelor ce privesc conservarea anumitor bunuri geologice ce pot fi ulterior înregistrate ca situri de conservare sau bunuri ale patrimoniului geologic;

          - conservarea perimetrelor care au sau pot dobândi regim de protecţie specială;

          - conservarea colecţiilor de bunuri geologice de provenienţă locală;

          - colaborarea cu conducerea şantierului şi cu autorităţile locale;

          - întocmirea de rapoarte periodice asupra activităţii de conservare, care se înaintează Academiei Române şi autorităţilor teritoriale pentru protecţia mediului.

j) comercializarea pe piaţa internă, intracomunitară şi exportul în orice scop al bunurilor prevăzute la art. 49 alin. (1) din OUG 57/2007, respectiv a  florilor de mină şi a fosilelor de plante şi animale vertebrate şi nevertebrate, fara acordul autorităţii competente pentru protecţia mediului, cu avizul prealabil al Academiei Române ;

          k) încălcarea prevederilor art. 16 lit. a), b), e), i), j) şi k) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 338/97 privind protecţia speciilor de floră şi faună sălbatică prin reglementarea comercializării acestora, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.26. Dispozitiile prezentului capitol se completeaza cu prevederile urmatoarelor acte legislative :

a) Legea 31/2000 privind stabilea si sanctionarea contraventiilor silvice, cu modificarile si completarile ulterioare ;

b) Legea 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura, cu modificarile si completarile ulterioare ;

c) Legea 407/2006, a vinatorii si a protectiei fondului cinegetic, cu modificarile si completarile ulterioare ;

d) OUG 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

e) Orice alte documente legislative, referitoare la arii naturale protejate, aparute pe perioada de valabilitate a prezentului Regulament.

 

     inceput de pagina

 

Prima pagină Management Pază Turism Comunităţi Biodiversitate Contact

Copyright@ 2014 Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier - Toate drepturile rezervate

Conţinutul acestui site internet este protejat potrivit Legii nr. 8/1996 a dreptului de autor