Parcul Natural Porţile de Fier             

                                                                              

 


 

 

Prima pagină Management Pază Turism Comunităţi Biodiversitate Contact

 

                                Motto: "Natura este singura carte în care fiecare filă păstrează câte un adevăr." Johnn Wolfgang von Goethe

     Prima pagină

   Informaţii generale

   -  Localizare

   -  Hartă

   -  Documente avizare

   -  Tarife prestaţii servicii 

   -  Anunţuri

   -  Noutăţi

   -  Raport activitate 2015

   -  Stadiu Proiecte 

   -  Proiect SEE

   -  Informare publică 

 

 

 

         Noutăţi

  

      Şcoala de vară "Educaţie pentru patrimoniu, educaţie în aer liber"   

 

 

                                  PARCUL NATURAL PORŢILE DE FIER - Sit Ramsar

 

Prin semnarea şi ratificarea Convenţiei, părţile semnatare au recunoscut interdependenţa omului şi mediului său înconjurător şi au luat în considerare funcţiile ecologice fundamentale ale zonelor umede ca regulatoare ale regimului apelor, ca habitate ale florei şi faunei caracteristice şi, mai ales, ale păsărilor de apă.De asemenea, s-a avut în vedere faptul că zonele umede constituie o resursă de mare valoare economică, naturală, ştiinţifică şi recreativă, a căror dispariţie ar fi ireparabilă.

S-a considerat că, în fapt, conservarea zonelor umede, a florei şi faunei lor poate fi asigurată numai conjugând politicile naţionale pe termen lung cu o acţiune internaţională constantă.

În sensul convenţiei semnată la Ramsar în 1971, zonele umede sunt întinderi de bălţi, mlaştini, turbării, de ape naturale sau artificiale, permanente sau temporare, unde apa este stătătoare sau curgătoare, dulce, salmastră sau sărată, inclusiv întinderile de apă marină a căror adâncime la reflux nu depăşeşte 6 m.

Limitele sitului Ramsar se suprapun peste limitele Parcului Natural Porţile de Fier, aşa cum sunt ele descrise în HG 230/2003.

Parcul Natural Porţile de Fier a fost declarat sit RAMSAR îndeplinind 7 din cele 9 criterii de desemnare, după cum urmează:

Criteriul nr. 1: Situl conţine zone umede unice, rare sau reprezentative

            Situl include Lacul de acumulare Porţile de Fier I şi formaţiunile muntoase adiacente - Munţii Locvei şi Munţii Almăjului, şi este caracterizat prin guri de vărsare largi ale afluenţilor Dunării, comunităţi umane mici, ceea ce creează condiţii pentru menţinere ecosistemelor naturale şi cvasinaturale. Astfel, întâlnim asociaţii de fraxin şi plop (Fraxineto-Populeta), dar şi comunităţi de castană de apă (Trapa natans) şi peştişoară (Salvinia natans). Partea vestică a sitului este cunoscută ca fiind un foarte bun habitat  pentru trifoiaşul de baltă (Marsilea quadrifolia). Prezenţa suprafeţelor întinse în care se găsesc comunităţi de trestie (Phragmites spp.) şi stuf (Typha spp.) asigură condiţiile pentru reproducere, cuibărit şi hrană a numeroase specii de păsări. În arealul sitului se găsesc 34 de tipuri de habitate, prezente pe anexele Directivei Europene Habitate, Floră, Faună.

Criteriul nr. 2: O zonă umedă poate fi considerată de importanţă internaţională dacă poate asigura condiţii de existenţa a unor specii critic periclitate, periclitate sau vulnerabile sau comunităţi ecologice ameninţate.

            Situl include numeroase specii protejate de legislaţia naţională şi comunitară, privind ariile protejate, precum şi specii care fac obiectul de protecţie a numeroas Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, Washington): vidra (Lutra lutra), raţa roşie (Aythya nyroca), cârstelul de câmp (Crex crex), acvila de munte (Aquila heliaca), ţestoasa de apă (Emys orbicularis), ţestoasa de uscat (Testudo hermanni), cormoranul mic (Phalacrocorax pygmaeus) etc.

Criteriul nr. 3: O zonă umedă poate fi considerată de importanţă internaţională dacă poate susţine populaţii de plante şi animale importante pentru menţinerea diversităţii biologice dintr-o anumită regiune biogeografică.

            Principalele caracteristici ale Parcului Natural Porţile de Fier sunt: diversitate fitocenologică, asociaţii vegetale diverse care dau vegetaţiei un aspect de mozaic, frecvente schimbări între zonele şi etajele vegetaţiei, în strânsă legătură cu expoziţie versantului, văi largi , precum şi pereţi abrupţi. Aspectele ecologice permit conservarea unor elemente de floră şi faună cuaternare şi precuaternare. Defileul Dunării este de asemenea pricnipalul coridor de migraţiune pentru diferit specii de plante şi animale.

Criteriul 4: O zonă poate fi considerată de importanţă internaţională dacă poate susţine specii de animale şi plante, într-un anumit stadiu critic al evoluţiei ontogenetice sau poate asigura refugiu în condiţii neprielnice.

Foarte multe specii de păsări sunt întâlnite în acest sit în timpul migraţiilor, care folosesc zona atât pentru reproducere, cuibărit şi creştere a puilor, dar şi pentru odihnă şi hrană: cârstelul de câmp - Crex crex, gârliţa mare -  Anser albifrons, sitar de pădure - Scolopax rusticola, fluierar negru - Tringa erithropus, - nagâţ - Vanellus vanellus, ghionoaie sură - Picus canus, stârc pitic - Ixobrychus minutus, codalbul - Haliaeetus albicilla, becaţină comună - Gallinago gallinago, egretă mare - Egretta alba, erete vânăt - Circus cyaneus.

Mamiferele, precum ursul brun - Ursus arctos, râsul - Lynx lynx, vidra - Lutra lutra, găsesc aici condiţii optime pentru reproducere şi protecţie împotriva vânătorilor, situl fiind înconjurat de fonduri pentru vânătoare.

 Criteriul nr. 5: O zonă umedă poate fi considerată de importanţă internaţională dacă în mod obişnuit asigură condiţii optime pentru peste 20000 de păsări acvatice.

210 specii de păsări, din totalul de 500 specii cunoscute la nivele european, se întâlnesc aici, fie ca specii sedentare, cuibăritoare sau în pasaj.

Criteriul nr. 7 O zonă umedă poate fi considerată de importanţă internaţională dacă poate asigura condiţiile necesare pentru un important procent de subspecii, specii sau familii de peşti autohtoni, în diferite stadii ale ciclului de viaţă, pentru relaţiile interspecifice şi/sau pentru populaţiile reprezentative care aduc şi dau beneficii şi/sau valori zonelor umede şi care implicit contribuie la diversitatea biologică globală.

            Ichtiofauna Parcului Natural Porţile de Fier este foarte bine reprezentată în întreg bazinul Dunării. 46 de specii de păsări, multe din ele menţionate pe Lista Roşie IUCN sau în anexele Directivei Habitate, întâlnesc aici condiţii prielnice pentru existenţă şi dezvoltare.

Criteriul nr. 8: O zonă umedă poate fi considerată de importanţă internaţională dacă reprezintă o importantă sursă trofică pentru peşti, pentru depunerea icrelor acestora, creşterii alevinilor şi/sau pentru efectuarea migraţiilor înspre sau dinspre zonele umede.

            Din întreg arealul sitului Ramsar, un special interes îl constituie Lacul de Acumulare Porţile de Fier I. potrivit cercetărilor desfăşurate în acest sit, lacul reprezintă o adevărată "pepinieră" pentru Acipenser ruthenus.

      

       

 

       

 

 

Prima pagină Management Pază Turism Comunităţi Biodiversitate Contact

Copyright@ 2014 Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier - Toate drepturile rezervate

Conţinutul acestui site internet este protejat potrivit Legii nr. 8/1996 a dreptului de autor