Parcul Natural Porţile de Fier             

                                                                              

 


 

 

Prima pagină Management Pază Turism Comunităţi Biodiversitate Contact

 

                                Motto: "Natura este singura carte în care fiecare filă păstrează câte un adevăr." Johnn Wolfgang von Goethe

      Biodiversitate

    - Biodiversitate

    - Istoricul Cercetărilor

    - Floră

    - Faună

    - Habitate

    - Ştiaţi că... 

 

 

   

   

 

 

              Habitate

  

Vegetaţia din spaţiul Parcului Natural Porţile de Fier este alcătuită din păduri, tufărişuri, pajişti şi grupări ruderale, distribuţia acestora fiind condiţionată de particularităţile oropedoclimatice ale substratului.

Pădurea domină peisajul general, indicele de naturalitate calculat pentru Parcul Natural Porţile de Fier înregistrând valori frecvente de 80%.

Conform OM 1964/decembrie 2007, privind declararea siturilor de importanţă comunitară, teritoriul Parcului a fost inclus în totalitate în situl ROSCI0206 Porţile de Fier. Formularul standard al acestui sit certifică prezenţa următoarelor tipuri de habitate de inters comunitar:

 

Cod Natura2000

Denumirea tipului de habitat

3130

Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetaţie din Littorelletea uniflorae şi/sau Isoëto-Nanojuncetea

3140

Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegetaţie bentonică de specii de Chara

3150

Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition

3260

Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion

3280

Râuri mediteraneene cu scurgere permanentă cu specii din Paspalo-Agrostidion şi perdele de Salix şi Populus alba

40A0*

Tufărişuri subcontinentale peri-panonice

6110 *

Comunităţi rupicole calcifile sau pajişti bazifite din Alysso-Sedion albi

6190

Pajişti panonice de stâncării (Stipo-Festucetalia pallentis)

6210

Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufărişuri pe substrat calcaros (Festuco-Brometalia)

6260*

Pajişti panonice şi vest-pontice pe nisipuri

6430

Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan şi alpin

8120

Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin (Thlaspietea rotundifolii)

8210

Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase

8220

Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci silicioase

8230

 Comunităţi pioniere din Sedo-Scleranthion sau din Sedo albi-Veronicion dilleni pe stâncării silicioase

8310

Peşteri în care accesul publicului este interzis

9110

Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum

9130

Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum

9180*

Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene

9150

Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion

9170

Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum;

91K0

Păduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)

91AA

Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos

91E0*

Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91L0

Păduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpiniori)

91M0

Păduri balcano-panonice de cer şi gorun

91Y0

Păduri dacice de stejar şi carpen

92A0

Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba

9530*

Vegetaţie forestieră sub-mediteraneeană cu endemitul Pinus nigra ssp. banatica

 

Prima pagină Management Pază Turism Comunităţi Biodiversitate Contact

Copyright@ 2014 Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier - Toate drepturile rezervate

Conţinutul acestui site internet este protejat potrivit Legii nr. 8/1996 a dreptului de autor